Rahandusministeeriumi analüüs näitab, kuidas lausa peaministri tasemel käis maksureformi tulemuste valedega ilustamine

Siin on rahandusministeeriumi andmed maksuvaba tulu reformi esialgsetest tulemustest. Siinkohal tasub tähele panna, et selle analüüsi avaldas rahandusministeerium alles peale ametlikku teabenõude esitamist. Aga see selleks.

Rahanduministeeriumi andmed lükkavad ümber peaminister Jüri Ratase varasemad väited sellest, et maksureformist võitis 86% kõigist töötajatest ja 80% kõigist Eesti inimestest.

Ma ise pakkusin suvel maksuameti tuludeklaratsioonide koondit analüüsides, et nn võitjaid ei saa olla rohkem kui 75%. Nüüd selgub, et võitjaid on jäänud hulga vähemaks, neid saab olla mitte rohkem kui 64% kõigist töötajatest. Asi on ilmselt selles, et suvine tuludeklaratsioonide koond kajastas 2017. aasta tulusid, siis on aga 2018. aasta väljamaksete koondi andmed. Siin aga pole kõiki tululiike, vaid ainult tööandja väljamaksed. Aga igal juhul jääb nn võitjaid igal aastal vähemaks, sest inimeste palgad ja tulud praegustel majanduslikult headel aegadel kasvavad kiiresti.

Rahandusministeeriumi andmetest selgub, et peaminister Ratas luges maksureformist võitjate hulka ka need 22% kõigist töötajatest, kelle netosissetulek jäi samasuguseks nagu vana maksusüsteemi puhul. See on väga suur hulk maksumaksjatest ja kuna neil netosissetulek jäi samaks, siis nad ei saanud ka midagi maksumuudatustest võita. Pigem said keerulisema maksusüsteemi, maksuhalduri arusamatud meeldetuletused, pidid hakkama oma aastatulu prognoosima ja saavad alles aasta möödudes teada, kui suureks neil tegelikult maksuvaba tulu kujunes.

MEMORANDUM VALITSUSKABINETI NÕUPIDAMISELE

13. septembri 2018. a valitsuskabineti nõupidamisele

rahandusminister Toomas Tõniste

13. september 2018

Maksuvaba tulu reformi esialgsetest tulemustest ja teavitustegevusest

1. Maksuvaba tulu reformi esialgsed tulemused ……………………………. 1.1. Tulumaksu oodatust rohkem ja vähem maksjad

1.2 Sotsiaalkindlustusameti tegevused pensionäride teavitamisel ……

1. MAKSUVABA TULU REFORMI ESIALGSED TULEMUSED 1.1. Tulumaksu oodatust rohkem ja vähem maksjad

Käesolevas dokumendis on toodud maksuvaba tulu kasutamise andmed 2018. aasta esimese seitsme kuu kokkuvõttes. Lõplikud maksuvaba tulu reformi esimese aasta mõjud selguvad 2019. aasta kevadel pärast tuludeklaratsioonide esitamist.

Seitsme kuu kogutulusid vaadates on inimesed ca 66 mln eurot tulumaksu rohkem maksnud, sh oodatust rohkem 74 mln ja oodatust vähem 8 mln (vt joonis 1). Oodatust rohkem on tasunud eelkõige ca 382 000 mittepensionäri 69 mln ulatuses. Pensionärid on maksuvaba tulu kasutanud ootuspärasemalt, oodatust rohkem on tulumaksu tasutud 5 mln ja oodatust vähem 3 mln. Avalduste mõju on hinnatud 2018. aasta esimese seitsme kuu andmete põhjal, mida võivad aastalõpu preemiad, dividendid ja vara müügist saadud tulu oluliselt vähendada. Pärast 2018. aasta tuludeklaratsioonide esitamist selguvad lõplikud tulud ja rohkem makstud tulumaks tagastatakse 2019. aasta kevadel.

Ootuspäraselt on tulumaksu tasunud ca 429 000 inimest, neist ca 196 000 on pensionärid. Oodatust rohkem on tulumaksu maksnud ca 469 000 inimest, nendest ca 87 000 pensionäri. Kuni 149 eurot on oodatust rohkem tasunud neist 40% ehk 186 000 inimest. Oodatust vähem on tulumaksu maksnud ca 59 000 inimest, neist ca 14 000 pensionäri (vt joonis 2). Kuni 149 eurot on oodatust vähem tasunud neist 69% ehk ca 41 000 inimest.

Maksu- ja Tolliameti valimist ja teavitamisest

MTA arvestas tulude hulka tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) lisa 1 tululiigid (v.a 14 ja 36) ning dividenditulud (INF1). Pensionäride väljavõttes on isikud sünniaastaga 1955 ja varem, kellele on pensioni väljamakseid teinud Sotsiaalkindlustusamet (SKA). MTA võttis valimisse kõik isikud, kelle 2018. aasta seitsme kuu tulu kokku oli vähemalt 50 eurot. Lisaks sai ootuspärasuse hindamises ka piiri laiendatud. Ehk siis ootuspärane ei ole mitte ainult see, kui tulumaks on tasutud võrreldes ootusepärase tulumaksu tasumisega täpselt, vaid vahe võib olla +/- 5 eurot. Näiteks kui isik pidi tasuma tulumaksu 100 eurot, aga tasus 97 eurot, siis loeti see ootuspäraseks.

MTA saadab teavitusi maksuvaba tulu kasutamise kohta neile, kes on suuremat maksuvabastust kasutanud kui nende kogutulud seda lubaks. Pensionäridel on õigus maksuvaba tulu mitmest kohast maha arvata ja pensionäride teavitamisega tegeleb lisaks MTAle peamiselt SKA (vt järgmine alapunkt).

Kõik Tööealised, v.a vanaduspensionärid Vanadus- pensionärid sh töötavad sh mittetöötavad
Maksavad tulumaksu vähem 64 68 55 62 54
Maksavad tulumaksu rohkem 14 17 7 36 1
Netosissetulek ei muutunud 22 15 38 2 45

3

1.2. Sotsiaalkindlustusameti tegevused pensionäride teavitamisel

2017. aasta teavitustegevused (periood 30.11 – 07.12.2017)

Teavituse otsepostitusega sai 208 048 inimest, neist 161 982 e-postile ja 46 066 tavapostiga. Teavitust ei saanud 147 573 inimest. Sihtgrupid olid järgmised:

  1. 1)  Pensionär, kelle pension on alla 1200 või 1201-2099 eurot, töötasu 2017. aastal ei ole ja kellel maksuvabastust ei ole (kokku 22 206 inimest), 15 181 neist sai kirja e-postile, 7 025 tavapostiga, sõnumiga, et neile lisatakse maksuvabastus automaatselt.
  2. 2)  Pensionär, kelle pension on alla 1200 või 1201-2099 eurot, töötasu 2017. aastal ei ole ja kellel on maksuvabastus (kokku 84 638 inimest), said kirja e-postile, et maksuvabastus lisatakse automaatselt olemasoleva avalduse alusel. NB! 147 573 inimest on samas grupis, kellel on kõik korras ja pole e-posti – teavitust ei saadetud vaid neile olid suunatud teavitused meedias.
  3. 3)  Pensionär, kelle pension on alla 1200 või 1201-2099 eurot, töötasu on ja kellel on maksuvabastus (kokku 30 231 inimest), kellest 16 845 said kirja e-postile, 13 386 tavapostiga, neid informeeriti, et maksuvabastust rakendatakse maksimaalses lubatud määras.
  4. 4)  Pensionär, kelle pension on alla 1200 või 1201-2099 eurot, töötasu on ja kellel maksuvabastust ei ole (kokku 70 803 inimest), kellest 45 176 said kirja e-postile, 25 627 tavapostiga, neid informeeriti, et maksuvabastust ei rakendata ja pension on esimesest eurost maksustatud.
  5. 5)  Pensionär, kelle pension on 2100 eurot või suurem (170 inimest), kellest 142 said kirja e-postile, 28 tavapostiga, teavitati, et maksuvabastust ei saa arvestada ja pension on esimesest eurost maksustatud.

2018. aasta teavitustegevused

Sihtgruppe oli 2018. aastal kolm:

  1. 1)  Pensionärid, kes ei kasutanud aastatel 2015/2016 pensionilt maksuvabastust ja kes ei ole esitanud tuludeklaratsiooni – neid teavitati koos Maksu- ja Tolliametiga, ühekordse tegevusena. Esialgne maksimaalne prognoos oli 8000 inimest ja tagastamisele kuulub 7 miljonit eurot. Lõplikult tuli teavitada 4300 inimest. SKA teavitada jäi 1400 inimest, kellest 1200 pensionäri said kirja posti teel. 200 pensionäril ei olnud kehtivat elukohta – teavitati telefoni, e-posti või viimati teada oleva elukoha kohaliku omavalitsuse kaudu. 60 pensionärile ei olnud võimalik teadet edasi anda. Tulemus: 2015. aasta eest esitati 3000 tuludeklaratsiooni ja tagastati 0,62 miljonit eurot. 2016. aasta eest esitati 4800 tuludeklaratsiooni, tagastati 1,1 miljonit eurot. 2017. aasta deklaratsioonide osas inimesed veel pöörduvad MTA poole, seega lõplikku tulemust veel ei ole.
  2. 2)  Pensionärid, kes lõpetavad töötamise ja kes ei kasuta tulumaksuvabastust pensionilt maksimaalses lubatud määras – teavitamine on igakuine. SKA on teavitanud 5000 pensionäri, sh telefoni teel 60% ja e-postiga 40%. Püsivalt ei saa ühendust 5% pensionäridega. Tulemus: Kevadel soovis kasutada maksuvaba tulu pensionitelt 30%, suvel lõpul vaid 10% pensionäridest. Teistel juhtudel pensionär soovis, kas: jätkata töötamist, sai Töötukassast töötuskindlustus- või koondamishüvitist, sai tulu mõnest teisest allikast või soovis saada tulumaksu tagasi järgmisel aastal.
  3. 3)  Pensionärid, kellele SKA viib pensioni koju ja kellel tekib oht tulumaksu enammakseks. Koju viiakse pensioni igakuiselt ligi 10 000 inimesele. Märtsist juulini laekus tagasi kokku 376 inimese pension. Varasematel aastatel maksti pensioni sellisel juhul välja järgmise kuul, kuid 2018. aastal tekkis olukord, kus saades korraga kahe kuu pensioni, tuleb maksta ka rohkem

4

tulumaksu, sest eelmise kuu maksuvabastust kuude lõikes üle kanda ei saa. Sel juhul võetakse inimestega ühendust ja leitakse võimalus, kuidas pension samas kuus välja maksta. Maikuus said kõik pensioni koju saavad inimesed ka infovoldiku muude makseviiside kohta. Eesmärk oli suunata inimesi kasutama pangakontot, et tagada paremad võimalused maksete laekumiseks kiiresti.

ETTEPANEK VALITSUSE OTSUSEKS:

1. Võtta teadmiseks rahandusministri ning Maksu- ja Tolliameti ja Sotsiaalkindlustusameti esindajate ülevaated maksuvaba tulu reformi esialgsetest mõjudest ja Sotsiaalkindlustusameti teavitustegevusest.

KOOSTAJAD:

o Kati Kümnik, hüvitiste osakonna hüvitiste juht, Sotsiaalkindlustusamet (Kati.Kumnik@sotsiaalkindlustusamet.ee, 508 9912);

o Evelyn Liivamägi, maksude osakonna juhataja, Maksu- ja Tolliamet (evelyn.liivamagi@emta.ee, 676 2257);

o Margus Tuvikene, fiskaalpoliitika osakonna analüütik, Rahandusministeerium (margus.tuvikene@fin.ee, 611 3221).

RIIGIKANTSELEI MÄRKMED: REGISTREERITUD RIIGIKANTSELEIS:

(kuupäev, indeks)

ETTEVALMISTAJA RIIGIKANTSELEIS:

(nimi, ametinimetus, telefoninumber)

VALITSUSKABINETI NÕUPIDAMISE KUUPÄEV:

5

LISAD
Lisa 1. Maksuvaba tulu reformi taustamaterjalid

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.