Programm

Tänases üleilmses võlakriisis torkab Eesti silma väikese välisvõla ja korras rahandusega. Sellised eeldused tuleb tööle panna riigi ja siin elevate inimeste huvides nii, et oleks tagatud heaolu ja turvalisus, Põhjamaade tasemel haridus, pensionide kasv ja teenused lastega peredele. Oleme hoidnud riigi rahanduse korras, reageerinud majanduslangusele avaliku sektori kulusid kontrolli all hoides ja viinud majanduse uuele tõusule. Kiire majanduskasvu aastatel kogusime reserve, vähendasime riigivõlga ja tegime riigieelarve ülejäägiga. Lihtne, ettevõtlikkust soosiv ja õiglane maksusüsteem on toetanud majanduskasvu ja suurendanud riigi konkurentsivõimet. Minu pagasis on pikaajaline kogemus nii seaduseloome, maksukogumise kui ka riigi rahanduse juhtimise alal.

Koos Reformierakonnaga töötan Riigikogus järgmiste lubaduste nimel:

1. Maksurahu kõigi maksude osas, välja arvatud tööjõumaksud:
a. jätkame lihtsa ja ettevõtlikkust soodustava ühetaolise üksikisiku tulumaksuga ning välistame keerulise ja astmeliselt vaesustava tulumaksusüsteemi kehtestamise
b. anname kindluse, et tulumaksuvabastus ettevõttesse tagasi investeeritud kasumilt säilib
c. ei tõsta maksukoormust
d. järgime põhimõtet, et sotsiaalvajadusi rahastatakse kogutud maksudest, mitte maksude kogumatajätmisest

2. Tööjõu maksukoormuse vähendamine kõrge tootlikkusega töökohtade tekkeks, milleks kasutame eelarvevõimaluste tekkel järgmisi maksukärpeid:
a. töötuskindlustusmaksu määra vähendamine
b. sotsiaalmaksu lae kehtestamine
c. tulumaksumäära vähendamine, koos maksuvaba miinimumi tõstmisega
d. erisoodustusmaksu kaotamine tööga seotud tasemekoolituselt, ennekõike doktoriõppelt, sest teenustekeskses globaalses äris pole võimalik edu saavutada, kui puuduvad    suurepärase hariduse, töökultuuri ja ärivaistuga inimesed

3. Tööturu turvalise paindlikkuse suurendamine:
a. suurendame tööandjate ja töövõtjate rolli tööturu korraldamisel andes neile võimaluse senisest enam kaasa rääkida töötavatele ja töötutele inimestele pakutavate riiklike teenuste kvaliteedi ja mahu kujundamisel
b. kujundame õiglaselt ümber eri- ja sooduspensionite süsteemi, et tagada võrdsem kohtlemine kõigile pensionieas olevatele inimestele, võimaldada tööturul aktiivsena hoida töövõimelisi ja hea väljaõppega inimesi ning suurendada võimalusi teiste sotsiaalteenuste osutamiseks

4.  Investeeringuid ning rahvusvahelist äri ligitõmbava sotsiaalse keskkonna arendamine:
a. rakendame haridusprogrammi Põhjamaade tasemel kvaliteetse hariduse andmiseks
b. jätkame Eesti kujundamist turvalise ja perekeskse elukeskkonnaga riigiks
c. jätkame atraktiivse kultuurikeskkonna loomist Eestimaa erinevates piirkondades, mis aitab arendada turismivaldkonda
d. oleme vastu väheste oskustega võõrtööjõu massilisele sissetoomisele

5. Turutõkete kõrvaldamine ja ausa konkurentsi tagamine:
a. võitlus kartellide ja monopolidega, kes takistavad konkurentide turulepääsu ja vähendavad sellega majanduse tõhusust ning tõstavad tarbijahindu on riiklik prioriteet

6. Bürokraatia ja aruandluse vähendamine:
a. vähendame bürokraatiat ja aruandlust, sealhulgas võimaldame väikeettevõtetele mugava raamatupidamise otse e-Maksuameti keskkonnas, kus väikeettevõtja saab ühes kohas lihtsalt koostada ja esitada maksudeklaratsioone ja majandusaasta aruandeid. Laiendame ettevõtjaportaali lisades sinna mugava võimaluse käibemaksukohuslaseks ja kaubamärgi registreerimiseks
b. lihtsustame äriühingute ümberkujundamise ja lõpetamisega seotud reegleid, et soodustada ettevõtlusaktiivsust ja juhtimisoskuste taaskasutamist

7. Ettevõtluse õpe ja suurem väärtustamine:
a. väärtustame ettevõtjat ühiskonnas kui uue rikkuse loojat
b. algatame üliõpilastele suunatud programmi „Hakka ettevõtjaks!”
c. viime ettevõtlusõppe põhihariduse õppekavasse

8. Energiajulgeoleku tagamine odavaima võimaliku hinnaga tarbijaile ja keskkonnale:
a. tagame ettevõtetele ja tarbijatele taskukohase elektrivarustuse mitmekesistades ja hajutades tootmist (sealhulgas valmistades ette Eesti oma tuumajaama rajamist), ergutades rohkem kasutama kodumaiseid taastuvaid energiaallikaid ning vähendades sõltuvust julgeolekuriske sisaldavast energia sisseostmisest kolmandatest riikidest. Kodumaiste taastuvate energiaallikate kasutamine loob uusi töökohti metsanduses ning surub alla soojuse hinda tarbijatele

9. Eksporti ja ettevõtlust takistavate transpordi pudelikaelte kaotamine:
a. arendame lennuühendusi eesmärgiga, et Tallinnast saab kõigisse suurematesse Euroopa ärikeskustesse lennata põhimõttel – hommikul sinna, õhtul tagasi
b. kaotame kodumaiseid veoettevõtjaid välismaistega ebavõrdsesse konkurentsi asetava raskeveokimaksu ja muudame selle maanteetasuks, mida hakatakse võtma ka välismaistelt raskeveokitelt

10. Mugava äritegemise infrastruktuuri edendamine

a. Arendame registrite ristkasutust eesmärgiga viia andmete esitamisega esitamisega seotud koormus ettevõtja jaoks võimalikult väikeseks

b. Katame Eesti ülikiire internetiühendusega; e-teenuste ja kogu IT sektori potentsiaali edasiarendamiseks ning ettevõtlusvõimaluste parandamiseks regioonides on oluline kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia infrastruktuuri väljaarendamine

11. Võitlus reguleeritud hindadest tuleneva hinnatõusuga:
a. vaatame kriitilise pilguga üle Eesti Energia äriplaani välistamaks võimalust, et Eesti tarbija peab hakkama kinni maksma kulutusi, mis ei ole suunatud peamisele – tarbijale odavaima energia pakkumisele ja Eesti energiajulgeoleku tagamisele
b. loome konkurentsi gaasi pakkumises, et vähendada sõltuvust Vene gaasist ning suruda alla gaasi ja toasooja hind Eesti ettevõtjatele ja tarbijatele
c. vähendame taastuvenergia toetusi investeerimiskeskkonda ja riigi poolt võetud keskkonnaeesmärke kahjustamata

12. Eesti kui investeeringute ja uute töökohtade sihtmaa rahandusliku usaldusväärsuse süvendamine:
a. viime riigieelarve aastaks 2013 struktuursesse ülejääki ning hoiame seejärel ülejääki kõigil kasvuaastatel
b. kasvatame reserve, mis lubavad võimalikud langusaastad valutult üle elada ka tulevikus

13. Riigivara tootlikkuse suurendamine:
a. viime avaliku sektori kasutuseta vara tsiviilkäibesse, sealhulgas lõpetame maareformi
b. koondame alustava ettevõtluse riiklikud tugimeetmed ühtsesse, lihtsasse ja paindlikku programmi

14. Õigusriigi ja õigussüsteemi toimivuse ning ärikeskkonna parandamine:
a. lähtume mistahes ärikeskkonna muudatuste kavandamisel õiguskindluse ning vastava valdkonna ettevõtluse esindajate kaasamise põhimõttest
b. arendame kohtusüsteemi sihiga muuta õigusemõistmine kodankele kiiremaks ja odavamaks Kohtuotsuse täitmine peab olema tagatud
c. korruptsiooni ennetamiseks ja tõkestamiseks kasutame kõiki sotsiaalseid, õiguslikke ja poliitilisi abinõusid

15. Finantskeskkonna turvalisuse suurendamine:
Ausa konkurentsi kindlustamiseks tugevdame ennetavat järelevalvet panganduse ning pensionifondide tegevuse üle. Anname Finantsinspektsiooni tegevusele uue seadusliku aluse ja sisu, et järelevalve oleks kiire ja karm. Soovime suurte rahvusvaheliste pankade lisandumist Eesti turule.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.